ป้ายกำกับ: ของเล่นให้ความรู้

วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสอนและให้ความรู้

ส่วนใหญ่เป็นของเล่นสำเร็จรูปที่เน้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยการออกแบบให้สอนทักษะเฉพาะด้าน ก่อให้เกิดความคิดรวบยอดภายในตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษาทางสังค […]

© 2019 Create By Toy Collection