เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม โดยลำแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรงของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตาบอดได้ พร้อมแนะผู้ปกครองควรเลือกของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาการและจินตนาการของเด็ก หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่เลียนแบบอาวุธปืนให้เด็กเล่น เพราะหากเด็กนำอาวุธปืนจริงมาเล่น จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติการบาดเจ็บจากปืนอัดลมในประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับบาดเจ็บจากปืนอัดลม ประมาณ 4,792 คนต่อปี โดยอันตรายจากการเล่นปืนอัดลมเกิดจากลำแสงเลเซอร์ ความเร็ว และความแรงของกระสุนปืน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณผิวหนัง ดวงตา อาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ เพื่อความปลอดภัย

 

 

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนผู้ปกครองให้เอาใจใส่ในการเลือกของเล่นให้บุตรหลาน โดยเฉพาะปืนอัดลมที่เลียนแบบอาวุธปืนจริงต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับประเภทของเล่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แสดงไว้บนฉลากสินค้า พร้อมมีฉลากระบุความเร็วและความแรงของวิถีกระสุน หากติดตั้งเลเซอร์ต้องระบุความยาวคลื่นและกำลังของแสงเลเซอร์ รวมถึงต้องมีข้อความระบุว่า “ห้ามจ้องแสงเลเซอร์” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร และคำเตือนระบุว่า “การเล็งหรือยิงเข้าหากัน อาจทำให้ตาบอดหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร สีของข้อความต้องมองเห็นได้ชัดเจน ขณะที่ผู้ขายต้องไม่ขายปืนอัดลมให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490” อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานเกี่ยวกับวิธีการเล่น และอันตรายของปืนอัดลม พร้อมดูแลการเล่นปืนอัดลมของเด็กอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรซื้อของเล่นที่เหมาะกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่เลียนแบบอาวุธปืนให้เด็กเล่น เพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างของจริงและของเล่นได้ หากเด็กนำอาวุธปืนจริงมาเล่น จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

© 2019 Create By Toy Collection