วัสดุของเล่นที่เป็นของจริง

เป็นวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถใช้เล่นได้ในโลกของผู้ใหญ่ วัสดุของเล่นเหล่านี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างดีเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ และทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการอยากเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ที่ตนเองยึดเป็นต้นแบบ

วัสดุของเล่นชนิดนี้ ได้แก่ ทราย โคลน น้ำ ดินเหนียว อาหาร เครื่องมือช่างไม้ เสื้อผ้าแบบผู้ใหญ่ ทราย น้ำและโคลน (SAND WATER AND MUD) ถือเป็นวัสดุของเล่นที่ไม่มีรูปแบบหรือรูปร่างที่แน่นอน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใช้รองรับวัสดุ เช่น กรวย หลอดหรือแม่พิมพ์

คุณสมบัติของวัสดุของเล่นชนิดนี้นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้อย่างไม่จำกัดดินเหนียวและแป้งโด (CLAY AND PLAY – DON) ดินเหนียวเป็นวัสดุของเล่นที่ได้จากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางการคิดของเด็ก

วัสดุของเล่นนี้สามารถม้วน ตัดแบ่ง ผสมกันหรือใช้เล่นกับสิ่งของต่างๆได้ เช่น แม่พิมพ์คุกกี้ เป็นต้น นอกจากนี้ดินเหนียวสังเคราะห์หรือแป้งโดddcamerica.org ก็สามารถใช้เล่นแทนดินเหนียวจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน อาหาร (FOOD) เป็นวัสดุของเล่นทางธรรมชาติที่ไม่คำนึงถึงสถานะเดิมเช่นกัน สามารถเปลี่ยนสถานะได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบดิบหรือแบบแช่แข็ง

เด็กปฐมวัยมีโอกาสได้รับประสบการณ์จากลักษณะของอาหารที่มีความแตกต่างกันจากการใช้ประสาทสัมผัสของตนเองไม้และเครื่องมือช่างไม้ (WOOD AND WOODWORKING TOOLS) วัสดุของเล่นไม้ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้แปรรูปของเล่น

ไม้ที่ดีจะต้องมีผิวเรียบ ไม่มีเสี้ยนคม น้ำหนักเบาและปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย แต่เพื่อป้องกันอันตรายที่เด็กอาจได้รับจากการใช้เครื่องมือช่างไม้ ผู้ปกครองควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

© 2019 Create By Toy Collection