ครูเลือกของเล่นให้เด็กที่โรงเรียนอย่างไร?

การจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่นที่เป็นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย ดังนั้นครูปฐมวัยจึงคำนึงถึงของเล่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ ความสนใจและบริบทของเด็ก

ของเล่นบางชนิดสามารถผลิตเองหรือหาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ของเล่นบางชนิดอาจต้องจัดซื้อมาให้เด็กเล่น จุดเริ่มต้นที่ดีในการเลือกของเล่นให้เด็กคือ ความสนใจของตัวเด็กเองโดยเลือกของเล่น 

เหมาะสมกับอายุ พัฒนาการและความสามารถของเด็ก วัสดุที่ใช้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เช่น ชิ้นส่วนไม่หลุดง่ายและสีไม่ผสมสารตะกั่ว แข็งแรงทนทานต่อการตกหรือการขว้างลงพื้นราคาไม่แพง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน

สามารถดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆได้หลากหลาย ช่วยให้เด็กเล่นได้ไม่เบื่อ สามารถเล่นได้หลายคนเพื่อฝึกให้เด็กเล่นได้กับผู้อื่นและฝึกทักษะทางสังคมของเด็กด้วย ไม่มีชิ้นส่วนสลับซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะสร้างความยุ่งยากในการเล่นและอาจตกหายง่าย

ไม่สนับสนุนการพนัน ให้โอกาสเด็กในการคิดประดิษฐ์โดยสามารถต่อเติมหรือดัดแปลงรูปแบบให้เปลี่ยนไปจากเดิมได้ เช่น การต่อหุ่นยนต์ที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีโอกาสเล่นของเล่นแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสอนและให้ความรู้ (INSTRUCTIONAL MATERIALS)

ส่วนใหญ่เป็นของเล่นสำเร็จรูปที่เน้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดยการออกแบบให้สอนทักษะเฉพาะด้าน ก่อให้เกิดความคิดรวบยอดภายในตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษาทางสังคม ของเล่นประเภทดังกล่าวจำแนกได้ดังนี้ ภาพตัดต่อ (PUZZLES) มักได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสตาและมือร่วมกัน

 

© 2019 Create By Toy Collection