ของเล่นมีความสำคัญอย่างไร?

การเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก จนมีคำกล่าวว่าการเล่นนั้นเปรียบเสมือนการทำงานของเด็ก เมื่อเด็กได้เล่นเขาจะแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆอันเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัว เช่น ความสามารถในการใช้ความคิด การใช้ภาษา การเคลื่อนไหวร่างกาย การแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ของเล่นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อชีวิตรวมถึงการเรียนรู้ของเด็กทุกวัย นอกจากจะให้ความสนุกสนานผ่อนคลายทางอารมณ์แล้ว การเล่นยังช่วยเสริมทักษะ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กอีกด้วย เพราะการเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งของเด็กปฐมวัย

เด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นสำรวจเพื่อสนองความสนใจของตนเองibcbetgroup.com โดยเริ่มจากการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ลองผิดลองถูก เลียนแบบแก้ปัญหา อันนำไปสู่ความคิดรวบยอด การเล่นเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เด็กซึมซับสารสนเทศใหม่หรือเก็บบันทึกความจำการกระทำอันนำไปสู่การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านและการเล่นยังมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็กในด้านการเชื่อมโยงการเรียนรู้ทางสังคม เพราะการเล่นเป็นการเลียนแบบชีวิตของผู้ใหญ่

เป็นการแสดงสภาพชีวิตจริงทำให้เด็กคิดหาเหตุผล เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ของเด็กในสังคม การเรียนรู้ในการปรับตัว การเล่นเป็นการแสดงออกถึงความต้องการของเด็ก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้อีกด้วย

ของเล่นเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเด็ก ในอดีตของเล่นเด็กไทยเป็นวัสดุจากธรรมชาติและทำขึ้นเอง เช่น ม้าก้านกล้วยที่ทำจากใบตอง เดินกะลาที่ทำจากกะลามะพร้าว กังหันลมที่ทำจากตอกหมาก เป็นต้น แต่ในปัจจุบันของเล่นจะเป็นตุ๊กตาพลาสติก หม้อข้าวหม้อแกงที่เป็นพลาสติกเลียนแบบของจริง วิดีโอเกม จรวด เกมกด ของเล่นหลายชนิดที่นิยมเล่นจะเล่นตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ของเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนเลือนหายไปทีละน้อย

© 2019 Create By Toy Collection